Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Dokonując Rezerwacji i/lub Wykupu obozu MoreBikeCamp (w tym wszelkich czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość danych podanych w Formularzu rejestracji.
 3. Rezerwacja miejsca dokonywana jest przy użyciu danych osobowych osoby rezerwującej, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy. Dane te przesyłane są przez osobę rezerwującą za pomocą formularza na stronie morebikecamp.pl
 4. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży Eskapady (wraz ze wpisaniem na listę Klientów MoreBikeCamp osoby rezerwującej) jest wpłata zadatku w wyznaczonej na stronie obozu wysokości oraz w wyznaczonym terminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w obozach kolarskich MoreBikeCamp jest podpisanie, równoznaczne z akceptacją, umowy oraz regulaminu MoreBikeCamp.
 6. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.
 7. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
 8. Cena MoreBikeCamp wyrażona jest w złotych (PLN).
 9. Cena jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdej edycji, miejsca obozu MoreBikeCamp.
 10. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie obozów MoreBikeCamp, dostępnym na stronie morebikecamp.pl.
 11. Cena nie obejmuje: kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych i ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Kliencie. Posiadanie własnego ubezpieczenia NNW i KL na czas wyjazdu obozu poza Polską jest obowiązkowe i jest warunkiem uczestnictwa w imprezie/obozie.
 12. Płatności należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na rachunek numer 09 1140 2004 0000 3902 7599 9680.
 13. Przy rezerwacji obozu MoreBikeCamp w terminie wcześniejszym niż 40 dni przed jej rozpoczęciem Klient może (dokonać) zapłaty częściowej w postaci uiszczenia zadatku w wysokości ustalonej każdorazowo przy danym obozie MoreBikeCamp, przy czym wyrównanie zapłaty do kwoty całkowitej nastąpi najpóźniej na 40 dni przed dniem wyjazdu przelewem na konto Organizatora.
 14. Rezerwacja złożona na mniej niż 40 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga dokonania całkowitej zapłaty określonej w umowie.
 15. Jeżeli Klient po uiszczeniu zadatku nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia obozu MoreBikeCamp (lub pisemnie nie ustali z Organizatorem innego terminu zapłaty), Organizator traktuje to jako odstąpienie klienta od Umowy sprzedaży.
 16. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail na adres: oboz@morebikecamp.pl
 17. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie pomiędzy 40-30 dni przed dniem rozpoczęcia obozu MoreBikeCamp, Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 50% całkowitej ceny wyjazdu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
 18. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie poniżej 30-20 dni  przed dniem rozpoczęcia obozu MoreBikeCamp, Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 80% całkowitej ceny wyjazdu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
 19. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie MoreBikeCamp wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z umowy udziału w obozie MoreBikeCamp obowiązki.
 20. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Klient zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych Klienta, nie później jednak niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia obozu MoreBikeCamp.
 21. Przeniesienie uprawnień jest bezpłatne.
 22. Organizator może odwołać obóz MoreBikeCamp z powodu braku wymaganego minimum Klientów, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu. W przypadku odwołania wyjazdu Uczestnik ma prawo wziąć udział w innym wyjeździe w takiej samej lub wyższej cenie za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem różnicy przez Organizatora. Jeśli Uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego wyjazdu, jest mu zwracane 100% wpłaty.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo  do zmian kolejności dokonywania poszczególnych etapów wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.
 24. Organizator w stosownym czasie (najczęściej na 7 dni przed wyjazdem) przesyła informacje organizacyjne dotyczące obozu MoreBikeCamp drogą mailową na podany podczas rezerwacji miejsca adres mailowy Uczestnika, podany w Formularzu zgłoszenia.
 25. Organizator ma prawo do modyfikacji programu imprezy/obozu w szczególności spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi Klientów.
 26. Jeżeli w trakcie obozu MoreBikeCamp Klient stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora obecnego na wyprawie.
 27. Reklamacje należy składać pisemnie na adres organizatora lub mailowo: oboz@morebikecamp.pl Przy złożeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta oraz powód reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą, którą reklamacja wpłynęła.
 28. Uczestnik obozu MoreBikeCamp zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których obóz MoreBikeCamp będzie realizowana.
 29. Dane osobowe Klientów obozów MoreBikeCamp oraz dokonujących rezerwacji są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności.
 30. Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie umowy na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych, oraz w celu świadczenia usług marketingowych.
Definicje
 1. Organizator – firma MORE Wiesława Oleksy, Nowy Świat 11/24, 08-110 Siedlce posiadająca NIP 7371951319, REGON 363269614, sklep@morecycling.pl, numer telefonu: 728492615, która jest właścicielem strony internetowej www.morebikecamp.pl., za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż obozów/ warsztatów kolarskich.
 2. MoreBikeCamp – obóz/warsztat rowerowy organizowany przez Organizatora, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Organizatorem.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Formularza rejestracji.
 4. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży MoreBikeCamp, zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej morebikecamp.pl
 5. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach strony internetowej morebikecamp.pl, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Zakupy – wszelkie działania Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży MoreBikeCamp z Organizatorem.
 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221c.
 9. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431c.